Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Projekt pn. „Modernizacja infrastruktury oraz podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie” w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, wdrażanego w ramach Programu KIK/55 „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”.

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Wład własny projektu „Modernizacja infrastruktury oraz podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie”

sfinansowany został z Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami " obszar E.